تعمیرات سالیانه واحدهای نیروگاه دز در سال 1395 مطابق برنامه زمانبندی شده پس از اخذ مجوزهای های لازم از دیسپاچینگ ملی و هماهنگی واحدهای مختلف شرکت های تولید و تعمیرات، آغاز شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، واحد شماره 2 نیروگاه دز به منظور انجام اورهال سالیانه از یکم مهرماه از مدار خارج  و هم اکنون تعمیرات آن در حال انجام است.

پیش از این نیز تعمیرات واحد شماره 3 به عنوان اولین واحد این نیروگاه انجام و با شش روز ذخیره زمانی پس از 12 روز در 31 شهریور به شبکه سراسری متصل شد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز
خبرنگار: بهمن شیخی