آزمایش گاز کروماتوگرافی روی روغن ترانس های نیروگاه سد شهید عباسپور انجام شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور گفت: به منظور حفظ و نگهداری ترانس های قدرت نیروگاه، فعالیت های نگهداری مختلفی صورت می گیرد که از مهمترین این آزمایشات انجام آزمایش های گاز کروماتوگرافی و کنترل کیفی روغن ترانسفورماتورها است.

"سید حمید صالحی" افزود: ترانسفورماتورهای قدرت از جمله مهمترین تجهیزات در سیستم های قدرت هستند که خروج یک دستگاه ترانس از سرویس باعث توقف تولید در یک واحد نیروگاهی می شود.

وی در ادامه گفت: برای مانیتورینگ کردن ترانسفورماتور، آزمایش های کنترل کیفی و گاز کروماتوگرافی روغن و همچنین تست الکتریکی روی ترانسفورماتور صورت می گیرد که با انجام این تست ها و آزمایش ها می توان از بروز حوادث احتمالی در محل ترانسفوماتورها پیشگیری نمود.

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور ادامه داد: روغن از جمله مهمترین مواد عایق بکار رفته در ترانسفوماتورهاست که نقش خنک کنندگی را نیز در این ترانس ها برعهده دارد و با انجام آزمایش ها و تحلیل روغن ترانسفورماتور می توان عمر ترانسفورماتور را ارزیابی و یا در صورت بروز مشکل، عیوب و نواقص آن را تحلیل و عیب یابی کرد.

صالحی خاطرنشان کرد: در صورت پوشیده ماندن عیب های جزئی ترانسفورماتور، این نقاط ضعف و آسیب های جزئی به تدریج افزایش یافته و باعث ایجاد خسارات بسیار بزرگتر در محل نیروگاه خواهد شد که با آشکار نمودن این عیوب و نقاط ضعف در مراحل اولیه و رفع آنها می توان از ایجاد اشکالاتی که به سختی جبران خواهند شد، پیشگیری کرد.

ترانسفورماتورهای قدرت از جمله مهم ترین تجهیزات در سیستم های قدرت به شمار می آیند که خروج یک دستگاه ترانس از سرویس، باعث توقف تولید در یک واحد نیروگاهی می شود.