بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "جواد احدیان" به عنوان مدیر دفتر پژوهش های کاربردی منصوب شد تا تحت نظر ایشان انجام وظیفه نماید.

 

 

 

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان