طی احکام جداگانه ای از سوی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، آفایان مسعود صادقی میانرودی، حمیدرضا لشکری، محمدامین ایزدجو  و یعقوب کرمی به عنوان ((عضو کمیته کارگروه(مشترک سازمان آب و برق خوزستان و سازمان جهادکشاورزی خوزستان) انتقال مدیریت آبیاری)) تعیین شدند تا نسبت به اجرای وظایف محوله اقدام نمایند.

در این احکام، محورهای فعالیت های کمیته فوق بدین شرح مشخص شده است.

الف: بررسی وضعیت موجود تشکل های آب بران

ب: پتانسیل های ایجاد و ساماندهی تشکل های آب بران

ج: اولویت بندی مناطق مناسب به عنوان پایلوت های اجرایی انتقال مدیریت آبیاری

د: تنظیم توافقنامه انتقال مدیریت آبیاری

ه: تدوین برنامه عملیاتی زمینه اجرای فرآیند انتقال مدیریت آبیاری به تشکل ها

 

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان