سایت مدیریت پروژۀ سازمان، توسط گروه ارزیابی عملکرد طرحها - زیر مجموعه دفتر برنامه ریزی و تلفیق اطلاعات - معاونت برنامه ریزی سازمان آب و برق خوزستان راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان، "رئیس گروه ارزیابی عملکرد طرح ها"، هدف از راه اندازی این سایت را دانش افزایی و ارتقای فرهنگ مدیریت پروژه در سازمان معرفی کرد.

"احمد حاتمی"، عمده موضوعات مطرح شده در این سایت را، استانداردها و دستورالعمل های مدیریت پروژه، فیلم ها و مطالب آموزشی مرتبط با مدیریت پروژه، لینک دسترسی به سامانۀ مدیریت پروژۀ سازمانی، معرفی دوره های آموزشی مدیریت پروژه، همچنین معرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه و گالری تصاویر پروژه ها اعلام کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علیپور