به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان: با ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان، آرش محجوبی  بعنوان معاون شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان منصوب شد، تا تحت نظر ایشان انجام وظیفه نماید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان