به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،دکتر فرهاد ایزدجو با صدور حکمی "محمدعلی میری" را بعنوان مدیر طرح و برنامه به مدت دو سال منصوب کرد تا تحت نظر معاونت برنامه ریزی سازمان آب و برق خوزستان به انجام وظیفه بپردازد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان