به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ فرهاد ایزدجو مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با صدور حکمی مسعود حکمی را بعنوان معاون سد و نیروگاه سازمان منصوب کرد تا تحت نظر ایشان انجام وظیفه نماید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان