به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ "عباس صدریان فر" مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با صدور حکمی "فرامرز قلمباز" را بعنوان معاون آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان منصوب کرد تا تحت نظر ایشان انجام وظیفه نماید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان