به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، شهاب یگانه با اعلام این خبر گفت: این مجمع با حضور نمایندگان سهامدار، اعضای هیـأت مدیره و مدیر عامل و همچنین مدیر بازرسی، حسابرسی و مجامع و جمعی از مدیران و مشاور مدیرعامل سازمان آب و برق خوزسـتان، در سـالن جلسـات مرکز همایـش های بین المللی بوسـتان برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه گزارش عملـکرد مالی شـرکت در سال ۱۴۰۱ توسـط حسـابرس شرکت ارائه شد و ذینفعان و مسئولین حاضر به اظهار نظر و گفتگو درخصوص موارد مذکور پرداختند.

مدیرعامل شرکت سـاب خوزسـتان در ادامه با مروری بر حوزه فعـالیت و اقـدامات انجام شده در سال ۱۴۰۱ به بیان برخی از چالش ها و الزامات شرکت با هدف توسعه و سودآوری شرکت پرداخت و از همکاری و همفکری اعضای هیأت مدیره ، سهامداران، مجـموعه سازمان آب و برق خوزستان و همکاران شرکت تشکر و قدردانی کرد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت ساب