مدیربرنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از ارزیابی فعالیت های علمی و پژوهشی این شرکت توسط تیم ارزیابی جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری کشور خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محمد امین مکی" گفت : این ارزیابی توسط تیم ارزیابی جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری کشور با هدف ارزیابی توانمندی ها و عملکرد فناورانه و نوآورانه شرکت بر اساس معیارهای بین المللی انجام شد.

وی افزود : این ارزیابی با مروری بر اهداف و فعالیت های شرکت، جلسه پرسش و پاسخ با مدیرعامل ، معاونان و مدیران شرکت آغاز و با نشست های تخصصی ارزیابان با مدیران و پرسنل، بازدید میدانی و بررسی شواهد فناوری و نوآوری ادامه یافت.

وی خاطرنشان کرد : ابراهیم صالحی سرارزیاب جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری با ابراز رضایت از عملکرد شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون در حوزه فناوری و نوآوری، نسبت به اجرای برنامه های مدون و بلند مدت مطابق با معیارهای مدل فناوری و نوآوری تاکید کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد