معاونت مشارکت های مردمی شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از برگزاری نشست هم اندیشی و ساماندهی بلوک های زراعی اراضی بنه باشت با حضور معاونان و مدیران شرکت بهره برداری مارون و اعضای شرکت تعاونی فراز دشت باران جنوب خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، " نصرالدین کریمی بهبهانی " گفت : در این نشست، مدیرعامل و هیئت همراه شرکت تعاونی فرازدشت باران جنوب که بعنوان شرکت تعاونی جهت انتقال مدیریت آبیاری معرفی گردیده ، به بیان نقطه نظرات و انتقال مشکلات تشکل مربوطه پرداختند.

وی افزود: در ادامه این نشست معاونان و مدیران شرکت بهره برداری مارون به نمایندگی از کارفرما ضمن تشریح چارچوبهای مورد توجه در مشارکت و اخذ تقاضاهای مطرح شده نسبت به ارائه راهکارها و انتقال موارد به سازمان آب و برق خوزستان تبادل نظر نمودند و مقرر شد موارد آموزشی وکنترلی در قالب های مرسوم به افراد تعاونی طرف مشارکت در زمینه نگهداری و بهره برداری منتقل شود .

کریمی بهبهانی خاطر نشان کرد: در این طرح بخش قابل توجهی از عملیات کنترل تاسیسات، بعداز ارائه آموزش به پرسنل فعال در تعاونی طرف مشارکت بصورت فنی مورد توجه و دقت قرار خواهد گرفت تا باعث حفاظت بهتر از سرمایه ها و بهره برداری بهتر از آنها شود.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد