به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر امور بهره برداری از شبکه آبیاری کرخه شمالی با اعلام این خبر افزود: حدود یکهزار  هکتار از زمین های زراعی از طریق این کانال آبیاری می شود.

"محمد جعفر خادم" با اشاره به نصب قفل بر روی دریچه های این کانال تاکید کرد: تامین آب زمین های این منطقه با سهولت بیشتری صورت می گیرد.

وی از کشاورزان این منطقه خواست در راستای حفظ تجهیزات آبیاری بیش از پیش با شرکت همکاری داشته باشند.

در شبکه آبیاری کرخه شمالی 483 دریچه و نقاط فعال تحویل آب وجود دارد.

شبکه آبیاری کرخه شمالی شامل شبکه های دشت اوان، دوسالق، ارایض و باغه اراضی مناطق وسیعی از حوزه شمال رودخانه کرخه را در بر می گیرد و کانال اصلی این شبکه (پای پل) ۱۰۷ کیلومتر طول دارد.

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان مدیریت شبکه های آبیاری دز و کرخه شمالی را برعهده دارد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان