به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، این دوره با هدف آموزش دست اندرکاران شرکت های یاد شده در فاز اول طرح احیا و توسعه 550 هزار هکتاری طرح مقام معظم رهبری است.

در این دوره یک روزه، شرکت کنندگان با شیوه مدیریت توزیع و تحویل آب حجمی، روش های عقد قرارداد آب، محاسبه آب بها، کنترل میزان تقاضای آب توسط تعاونی ها و روش های اندازه گیری آب آشنا شدند.