به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، بهرام جعفری گفت: با توجه به پیک نیاز آبی کشت نیشکر، همچنین به منظور بهبود وضعیت تامین آب مزارع تحت کشت این محصول در محدوده شبکه آبیاری دیمچه، لایروبی کانال شرقی این شبکه در دستور کار قرار داده شد.

وی افزود: با تسریع در عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه‌های آبیاری تحت پوشش این شرکت، زمینه ارائه خدمات مطلوب به مشترکین تحت پوشش فراهم شده و تا با این اقدام رضایت آنها تامین گردد.

شایان ذکر است کانال شرقی دیمچه با ظرفیت ۳۸ متر مکعب در ثانیه و به طول ۲۸ کیلومتر، تامین آب بیش از ۱۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه دیمچه را به عهده دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ