مدیرعامل سد و نیروگاه کارون3 از عملیات موفق آزمون خودراه اندازی نیروگاه کارون3 خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان "سید حمید صالحی"، از خود راه اندازی موفقت آمیز نیروگاه تحت مدیریت خود خبرداد و گفت: به درخواست مدیریت شبکه برق ایران و برق منطقه ای خوزستان آزمون خودراه اندازی(Black Start) نیروگاه کارون3، بر روی واحد شماره یک با موفقیت انجام شد.

وی اظهارکرد: در این آزمون ضمن بی برق کردن باس 92 پست 400کیلوولت دهزیر و بی برقی کامل مصارف داخلی نیروگاه و واحدهای 1و2 با تامین مصارف مربوطه از طریق دیزل ژنراتور اضطراری ، واحد شماره یک در مود لاین شارژ استارت و با نظارت نمایندگان مربوطه تحت آزمون قرار گرفت.

صالحی این تست را مطابق درخواست مدیریت شبکه با هدف آمادگی واحدهای نیروگاهی و مواجهه با شرایط خاموشی ویا جزیره ای شدن شبکه قدرت عنوان کرد.

وی با بیان این که این عملیات بطور منظم وسالیانه انجام می گیرد تصریح کرد: در صورتیکه اتفاقات ناخواسته، باعث از دست رفتن شبکه برق کشور شود، نیروگاههایی مانند کارون3 که دارای قابلیت خودراه اندازی با اتکا بر دیزل ژنراتور می باشند این نقش مهم را جهت بازیابی شبکه قدرت ایفا خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون3 عنوان کرد: تمامی نیروگاه ها این قابلیت را ندارند و واحدهایی که جهت نگهداری Black Start استفاده می شوند، چون به بارهای راکتیو بزرگ خطوط انتقال متصل می شوند، باید پایدار بمانند.

"صادق فیضی" معاون بهره برداری سد ونیروگاه کارون3 نیز در این خصوص گفت: در صورت ازدست دادن ناگهانی مقادیر زیادی ازمنابع تولید انرژی در شبکه برق کشور که در اثر اتفاقات ناخواسته ازقبیل قطع شدن خطوط انتقال اصلی، حوادث در نیروگاه و پست های انتقال ممکن است رخ دهد، وظیفه نیروگاه هایی که قابلیت خود راه اندازی دارند، این است که شبکه برق کشور را احیا کنند.

وی خاطرنشان کرد: در مواردی مانند ازدست دادن همزمان چند واحد باعث می شود درصورتی که کنترل شبکه نتوانند نوسانات فرکانس شبکه را کنترل کند و موجب ازدست دادن قسمتی یا کل برق سراسری شود، بدترین اتفاق برای شبکه برق کشور با بی برقی کامل شبکه برق سراسری یا ( Black out ) کلی، رخ می دهد که این امراهمیت وجود نیروگاه هایی مانندکارون3 رابرای شبکه کشور آشکارتر می سازد.

عملیات آزمون خود راه اندازی نیروگاه کارون3 با حضورگروه های بهره برداری، دفترفنی، تعمیرات، ایمنی، اداره خدمات، روابط عمومی وکارشناسان مشانیر انجام شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3
عکاس: علی شاولی
مؤلف: علی شاولی