مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر و کشاورزان 3 روستای شهر های آبادان و خرمشهر، از مدیرعامل و پرسنل شرکت آبیاری کرخه و شاوور در تامین آب کشاورزی مورد نیاز، قدردانی کردند.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی و کشاورزان 3 روستای شهر های آبادان و خرمشهر، خدمات "یعقوب کرمی" مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور، مدیر و کارکنان حوزه کارون جنوبی را در تامین آب کشاورزی نخیلات و زمین‌های کشاورزی آن روستاها مورد قدردانی قرار دادند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: سجاد داریوشی