مقاله مشترک همکارانمان در شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، در سیزدهمین کنفراس بین المللی مدیریت استراتژیک پذیرفته شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مقاله مشترک همکاران "رضا عبدالشاه نژاد"، "مسعود صادقی میانرودی"، "عبداله عساکره" و "فرشته پور آصف"، تحت عنوان "ممیزی استراتژیک سازمان ها، ابزاری کارآمد برای مقابله با رویداد های بیدار کننده " در کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک مورد پذیرش و در مجموعه مقالات کنفرانس درج گردید .

لازم به ذکر است نویسندگان این مقاله بر مبنای اصول دانش خطا شناسی و با استفاده از چارچوب مفهومی ممیزی استراتژیک، پاسخی نظام مند مبتنی بر توانمند سازی سازمان ها و ارگانهای دخیل در امر مدیریت سیلاب ارائه نموده اند.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
خبرنگار: منوچهر خندانی