به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ "رضا عبدالشاه نژاد" با بیان اینکه عملیات اجرایی حفر گمانه‌های مطالعاتی در ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری کوثر در حوزه مرکزی، به پایان رسیده گفت: این طرح با نظارت مستقیم کارشناسان دفتر فنی شرکت به پایان رسید و هم اکنون نیز مطالعات طرح علاج بخشی این ایستگاه پمپاژ، با هماهنگی مدیریت‌های "تعمیرات"  و "دفتر فنی و مهندسی"  و با نظارت معاونت فنی و مهندسی شرکت در حال انجام است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور