به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مصطفی معصومی،ضمن اشاره به خروجی مدل های تخصصی منابع آب و انرژی و سامانه های هواشناسی و همچنین مشاهدات میدانی، اظهار کرد: این بررسی ها نشان می دهند که تابستان امسال تمامی حوضه های آبریز با خشکسالی مواجه خواهند شد.

 وی افزود: به همین منظور، جلسات تخصصی مدیریت ریسک بحران خشکسالی حوضه های آبریز به ریاست مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان و با حضور معاونین، مشاورین، مدیریت های مستقل، مدیران عامل شرکت های طرف قرارداد و مدیران امور آب برگزار گردید.

معصومی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع، هفت جلسه مدیریت ریسک حوضه ها با حساسیت و جدیت مدیران ارشد سازمان برگزار شد و نقاط کلیدی پایش و کنترل ، آستانه های مربوطه تعیین و برنامه های اقدام مورد نیازدر حوضه های کارون بزرگ، کرخه، مارون، جراحی و زهره و هندیجان مصوب گردید.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان