به اطلاع می‌رساند بر اساس مصوبات هیأت وزیران مقرر گردیده از ابتدای سال ۱۴۰۲ تعرفه برق کشاورزی برای مصرف مازاد بر قدرت مجاز و ساعت کارکرد مندرج در پروانه بهره‌برداری معتبر چاهای کشاورزی، بر اساس تعرفه تولید برق محاسبه و دریافت گردد. از این رو چنانچه تاریخ اعتبار پروانه بهره‌برداری چاه شما به اتمام رسیده و یا قدرت مجاز برق مندرج در پروانه بهره‌برداری چاه نیاز به اصلاح دارد، ضروری است در اسرع وقت از طریق دفاتر پیشخوان دولت و یا مراجعه به امور منابع آب در خواست تمدید یا اصلاح پروانه بهره‌برداری ارائه نمایید تا نسبت به بررسی پرونده اقدام لازم به عمل آید. عدم مراجعه به منزله پذیرش اطلاعات مندرج در پروانه بهره‌برداری بوده و از ابتدای سال ۱۴۰۲ در صورت بروز تخلف، انشعاب برق چاه قطع و هزینه برق با تعرفه آزاد (تامین برق) محاسبه خواهد شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان