مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور، از اجرای موفقیت آمیزعملیات خود راه انداز واحد یک نیروگاه اول سد شهید عباسپور خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "نصرالله طاهری"،  از ارکان مهم اجرای این عملیات فنی، به حفظ آمادگی و اطمینان ازعملکرد واحد های خود راه انداز نیروگاه در صورت بروز خاموشی در سطح شبکه برق و بازیابی توان تولید و انتقال آن به سایر نیروگاه ها اشاره کرد.

وی افزود: حفظ پایداری و تداوم تامین برق شبکه سراسری، ضروری ترین مسئولیت دستگاه های مرتبط با حوزه برق می باشد که این امر موجب گردیده تا هرسال با انجام تست های مختلف فنی آمادگی واحد های تولید و انتقال برق در سطوح مختلف مورد آزمون قرار بگیرد.

طاهری ادامه داد: انجام تست خود راه انداز واحد های نیروگاهی طی دو سال اخیر از مبدا سد و نیروگاه شهید عباسپور به مقصد مورد نظر مرکز کنترل شبکه برق کشور با هماهنگی و همکاری سازمان آب و برق خوزستان با موفقیت انجام شده است.

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور، با اشاره به این که تست خود راه انداز نیروگاه، دی ماه سال جاری با حضور نمایندگان دیسپاچینگ ملی، دیسپاچینگ جنوب غرب و سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد، تصریح کرد: این آزمون با کیفیت و ایمنی بسیار بالا ازخط شهید عباسپور به اهواز از طریق واحد شماره یک نیروگاه اول این شرکت عملیاتی و اجرا گردید.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
عکاس: سید عباس صالحی
خبرنگار: سیدعباس صالحی