بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "مصطفی معصومی" برای مدت 2 سال بعنوان مدیریت رصدخانه آب و انرژی منصوب شد تا تحت نظر وی انجام وظیفه نماید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور