به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تحقق مصادیق حقوق شهروندی و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه های اجرایی، دکتر فرهاد ایزدجو،با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) بصورت مستقیم پاسخگوی تماس های مردمی شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان