مدیر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از برگزاری دوره آموزشی بودجه ریزی عملیاتی در سالن جلسات این شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محمد امین مکی" دو عامل نیازهای نامحدود بشر و منابع و امکانات محدود را به عنوان فلسفه وجودی بودجه نویسی معرفی کرد.

وی با اشاره به اینکه هدف از بودجه ریزی عملیاتی در شرکت ها در واقع کنترل هزینه ها، مصارف و منابع شرکت ها طی یک دوره هایی که منتهی  به مدیریت استراتژیک و کاهش هزینه ها می شود، افزود: مردم عادی، بودجه را به معنای دخل و خرج، درآمدها و هزینه‌ها و یا دریافت ها و پرداخت‌های دولت می‌شناسند، در حالی که بودجه از پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع و برآورد هزینه‌ها برای انجام برنامه‌ها و عملیات معین در دوره معین و محدودی از زمان حاصل می شود.

وی هدف از برگزاری این دوره را، آشنایی معاونان و مدیران با سیر تحول نظام بودجه ریزی ، الزامات استقرار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد شرکت ها و همچنین چالش های مربوط به بودجه و فرآیند های هزینه یابی معرفی کرد.

دوره آموزشی بودجه ریزی عملیاتی جهت آشنایی معاونان و مدیران شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون  به مدت 12 ساعت در سالن جلسات این شرکت برگزار شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد