بیش از 90 درصد از پرسنل سد و نیروگاه کرخه در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن شرکت کردند.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، رئیس اداره کنترل و ابزار دقیق سد کرخه که از طرف مدیرعامل این سد مسئولیت سرشماری نفوس و مسکن را برعهده داشت، گفت: پرسنل سد و نیروگاه کرخه به 3 دسته شامل پرسنل شرکت بهره برداری سد و نیروگاه کرخه برق آبی، پرسنل پیمانی سد و نیروگاه کرخه و حراست تقسیم می شوند.

"کرم زیدی" در ادامه افزود: پرسنل شرکت بهره برداری سد و نیروگاه کرخه که شامل 106 نفر هستند، با همکاری روابط عمومی این سد به طور کامل به همراه خانواده هایشان در طرح سرشماری نفوس و مسکن ثبت نام شدند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: 55 نفر از پرسنل پیمانی حراست سد نیز در این طرح شرکت کرده و با همکاری روابط عمومی ثبت نام شدند.